Dagsorden

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET

Dagsorden

for

Fangerne i Viborg Straffeanstalt.


Klokken 4 ¾ om Morgenens fra 1 ste April til 1 ste October og Klokken 5 ¾  i den Øvrige Deel af Aaret gives Signal til, at Fangerne skulle staa op.


   Enhver Fange maa da strax reise sig, klæde sig paa og rede sin seng med opdækket Sengetæppe inden 15 Minutters Forløb, hvorpaa han udlukkes af Natcellen og umiddelbart begiver sig til Latrinet med sin Natpotte, der, erfter at være udtømt, bringes til Vaskerkammeret, hvor Fangen vasker og kæmmer sig. Derefter gaae Fangerne En for En til Latrinerne i Gaarden og derfra, ligeledes En for En, til Arbejdssalen, hvor hver strax indtager sin Plads.


   Forinden Arbeidet paabegyndes, Klokken 5½ i Maanederne fra 1 ste April til 1 ste Oktober og Klokken 6½ i den øvrige Del af Aaret, holdes i hver Afdelig Morgenbøn, idet en Fange høit oplæser denne og de Øvrige i Stilhed høre efter.


   Derpaa begynder Arbeidstiden, der uafbrudt vedvarer til Klokken 12 om Middagen, med undtagelse af en halv Time fra fra 7½ til 8, i hvilken Fangerne skulle spise deres Frokost.


   Klokken 12 afbrydes Arbeidet og holdes Middag. Efter endt Maaltid reengjøres Natpotterne og haves derefter Hviletid til Klokken 1.


   Klokken 1 paabegyndes Arbejdet igjen og vedvarer uafbrudt til dets Ophør om Aftenen, med undtagelse af en halv Time, som indrømmes Fangerne fra Klokken 5 og til 5½ til at spise hvad de af deres Portion maatte have tilovers fra om Middagen og til Hvile.


   Klokken 8 om Aftenen gives Signal til Arbeidets Ophør, som derpaa strax standser. Fangerne have da Hviletid til Klokken 8½, hvorpaa Aftenbønnen holdes paa samme Maade som om Morgenen.


   Om Lørdagen ophører Arbeidet om Eftermiddagen Kl. 5. Fangerne modtager da det for næste Uge nødvendige rene Linned, vaske Arbejdssalen, reengjøre Inventarieskufferne og Arbeidsredskaberne.


   Kl 8 ¾ gives Signal til Afmønstring. Efter at Fangen er ankommet til Sovelokalet, er han pligtig til strax at afklæde sig og lægges sig til Sengs.


   Om Søn= og Helligdage, paa hvilke intet Pligtarbeide forlanges, gjælder denne Dagsorden ligefulgt, med Undtagelse af hvad der er fastsat om Arbeidstiden, der af Fangen kan anvendes til Læsning eller med Inspecteurens Tilladelse paa anden nyttig Maade i Arbeidssalen. Paa disse dage paaligger det derimod Fangen at overvære Gudstjenesten i Anstaltens Kirke.


   Gaardtoure kunne blive Fangerne tilstaaede indtil ½ Time daglig efter Inspecteurens nærmere Bestemmelse.


Se det originale opslag.


Opslaget, som er i A3-størrelse, er fundet blandt arkivalier fra Statsfængslet i Horsens. Her har det været brugt som omslag for fangesager og andre dokumenter, der har fulgt overførte fanger fra Viborg Tugthus til Statsfængslet i Horsens i 1853.


Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om.  Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.