Gården i Veggerslev

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET

Gården i Veggerslev.


Fæstegården i Veggerslev, som vi i fortællingen kalder Molsgården, har en lang historie bag sig.


Stefan Heilskov-Rousing, Randers har samlet en del oplysninger om ejendommen matrikel 19a i Veggerslev. Via disse oplysninger kan ejendommen dokumenteres tilbage til 1688.


Som så mange andre fæstegårde er den indgået i handler mellem forskellige godser.


Ved 1688-matriklen fik ejendommen (Kaldet et bol) nummer 4 og blev skyldsat for 1 tønde og 4 skæpper hartkorn. Bolet var ryttergods under Kronen og bortfæstet til Jens Pedersen. I matriklen er noteret, at bolet ligger øde uden bygninger.


Ved skøde af 13. juli 1720 solgte kronen bolet til Meilgaards ejer Poul Rosenørn.


Ved skøde af 12. juli 1720 (tinglæst 20. juni 1726 på Viborg Landsting) solgte Poul Rosenørn en gård i Sangstrup, en gård i Skindbjerg og dette bol i Veggerslev til major Christen Scheel til Sostrup og Skærvad. Bemærk salgsdatoen er før købet.


                Sostrup Slot.

Den 1. oktober 1725 oprettede major Christen Scheel Grevskabet Scheel. I erektionsjordebogen nævnes Christen Jensen som fæster af bolet. Ejendommene i Veggerslev var administrativt henlagt under Scheel Hovedgård (Sostrup).

Christen Jensen blev også kaldet Skipper.


Efter at Christen Skipper i nogle år har boet på gården får han udstedt fæstebrev den 8. juli 1756.


Den 21. marts 1761 afstår Christen Skipper fæstet, den nye fæstemand på gården er Søren Michelsen Bilde (Skipper)


I forbindelse med udskiftningen af Veggerslev mark den 1. august 1791 blev bolets underliggende hartkorn ændret til 2 tønder.


Ved fæstebrev af 30. april 1793 fæstede Søren Rasmussen Mols bolet, som Søren Michelsen Skipper havde afstået. I fæstebrevet er nævnt, at Søren Rasmussen Mols ægter en af den tidligere fæsters døtre.


Denne datter hed Ane Sørensdatter, hun døde i barselssengen 12. februar 1794.

I Veggerslev kirkebog står følgende noteret ved hendes død:

”Ane Sørensdatter af Sprinkelfeber i sit Alders 28' Aar. - Kaffe og alt for nærende Føde i Barselsengen var uden tvivl Aarsag til hendes uventede Dødsfald. -

Kun 4 Maaneder var hun gift. -

Penge var hendes Afgud derfor var Misundelse ogsaa hendes store Lidenskab - og begge er tildels Arvesygdomme. - Fra det Øjeblik Sygdommen begyndte at tage til - den ville blive dødelig - var hun mestensdels fra samlingen. Derfor kunne hun næppe kiende mig og ville ikke tale med mig, da jeg besøgte hende paa Embedsvegne.

Mærkeligt var det ellers, at hun ahnede sin Død længe førend hun gjorde Barsel, og havde til sin Kiste lagt Jordeklæder frem og Sørgefloret til hendes Mand i Beredskab. –”


Enkemanden Søren Rasmussen Mols bliver i 1797 gift med Gjertrud Sørensdatter, som bliver tiltalt for medvirken til barnemordet i 1831.


Jørgen Scheel var den sidste af Scheel-familien som ejede det, vi i dag kender som Sostrup Slot. I en periode rejste han rundt i Europa, og fra disse ture hjembragte han store mængder kunst, møbler, litteratur og anden udsmykning.

Grevskabet Scheel blev ophævet i 1807. Greve Jørgen Scheel blev umyndiggjort i oktober 1815 af kongen på grund af det store overforbrug. Boet kom under offentlig behandling, men på grund af tidens meget ugunstige konjunkturer lykkedes det ikke den nedsatte kommission at sælge Grevskabet Scheel.


I 1823 blev der afholdt tvangsauktion over grevskabet, og dermed var Danmarkshistoriens største fallit en realitet. På grund af de store skatterestancer var det staten som overtog ejerskabet, men efter 6 år i statens besiddelse blev godserne solgt til Jacob von Benzon, som deraf oprettede Stamhuset Benzon.


Ejendommene i Veggerslev forblev administrativt under Scheel Hovedgård, som blev omdøbt til Benzon Hovedgård.


Starten på selveje.


I 1815 køber Søren Rasmussen Mols en parcel nr. 5 på Veggerslev Mark (27a Red.) Herefter er Molsgården de næste 94 år en kombination af fæstegård og selvejer.  (Her kommer link til skøde)

Søren Rasmussen Mols dør i 1823,og  fæstet overgår til enken Gjertrud Sørensdatter.

I forbindelse med dødsfaldet er der afholdt et skifte, hvor alt inventaret er opført, og boets økonomiske situation bliver belyst. Se det originale dokument.


Efter straffesagen i 1832 kommer det næste generationsskifte.


Ved fæstebrev af 30. august 1832 fæstede sønnen Søren Sørensen Mols bolet, som moderen Giertrud Sørensdatter godvilligt havde afstået. Der afholdtes synsforretning i forbindelse med overtagelse af fæstet.

Der udstedes skøde den 2. juli 1832 på det tidligere købte areal på Veggerslev mark.


Med baggrund i synsforretningen fra 1832, og en Brandforsikringsprotokol fra 1841 har vi tegnet en skitse af ejendommen.


Ved 1844-matriklen blev bolet skyldsat under 1844-matrikel nummer 18 og skyldsat for 1 tønde, 4 skæpper, 3 fjerdingkar og 2¾ album.


I 1864 - 1865 blev der foretaget en omfordeling af jorden på Veggerslev mark. Ved Landbrugsministeriets skrivelse af 28. oktober 1865 blev hartkornet under dette bol ændret til 1 tønde, 4 skæpper, 1 fjerdingkar og 2¼ album.


Benzon gods har løbende lavet detaljerede opgørelser over deres besiddelser.

Her kan ses en Jordebog fra 1845, hvor der er noteret, hvad Søren Sørensen Mols skal betale i penge og naturalier.


I "Årbogen for Randers Amts Historiske Samfund fra 1935" er der en fortælling fra Molsgården. Kristian Sørensen søn af Søren Lorentzen Mols havde som 12-årig til opgave sammen med et par andre drenge fra Veggerslev, at aflevere årets landgilde (fæsteafgift) på Benzon gods (Sostrup).


Molsgårdens landgilde var i 1888 på 75 kr. 1 lam, 1 gås, 2 høns og et par snese æg. De havde problemer med at finde et lam af så ringe kvalitet, som der var anført i det gamle fæstebrev.


Den 20. oktober 1870 bliver der oprettet et testamente, hvor Søren Lorentzen bliver indsat som arving efter plejeforældrene Søren Sørensen Mols og Karen Sørensdatter.


Søren Sørensen Mols dør i 1875 og hans enke Karen Sørensdatter overtager fæstet.

Bobehandlingen i skifteretten var hurtig overstået.


I 1890 køber Søren Lorentzen Mols matrikel 27a på Veggerslev Mark af sin plejemor.


I 1895 bliver der foretaget en omfattende renovering og udvidelse af de eksisterende bygninger.


Ved fæstebrev af 13. november 1895 fæstede plejesønnen Søren Lorentsen Mols bolet.

Se fæstebrevet og beskrivelse af gården.


I 1896 påbegyndes nedbrydningen af bygningerne på matr. 19 i Veggerslev By, og genopføres på fæstematriklen 19 (19a) på Veggerslev Mark.

Adressen er i dag Kløvhøjvej 10.


Søren Lorentzen Mols dør i 1900 og enken Inger Kathrine Larsen overtager fæstet.

Udskrift fra skifteretten.


Inger Kathrine Larsen opsiger fæstet den 7. april 1909, og i den forbindelse køber hun den tidligere fæstede jord på Veggerslev Mark, hvor Molsgården blev flyttet til, samtidig købes det tidligere fæstede areal bag kirken, hvor Molsgården oprindelig lå. Se købet.


Arealet bag kirken sælges i 1913, og stedet blev senere omdannet til en grusgrav.

Hermed slutter over 200 års historie om og med en fæstegård i Veggerslev.


Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om.  Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.